Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 grudnia 2023 r. wprowadzona zostanie nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.28.2023.AWr z dnia 3 listopada 2023 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 3 listopada 2023 r. poz. nr 481 (2669).

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat za energię cieplną z dniem 1 grudnia 2023 r. podyktowane zostało koniecznością dokonania przez nasze Przedsiębiorstwo rekalkulacji cen, wynikającej z okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy, stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z późn. zm.). Średni poziom cen i stawek opłat za energię cieplną w porównaniu do  dotychczasowej taryfy obniża się przeciętnie o 12%.

Wskutek obniżenia cen i stawek opłat za energię cieplną w PEC w Suwałkach, od dnia 01 grudnia 2023 r. zakończy się system wsparcia dla odbiorców uprawnionych określony w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.). Wobec powyższego dla odbiorców uprawnionych średni poziom cen i stawek opłat za energię cieplną w porównaniu do dotychczas stosowanego poziomu obniża się przeciętnie o 11%.

Pełna treść taryfy dla ciepła obowiązującej od 1 grudnia 2023 r.