fbpx
Kontrast
Czcionka

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp z o.o. tj: https://pec.suwalki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-14.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłaczenia:

– Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Po stronie Przedsiębiorstwa  można się poruszać za pomocą myszki oraz klawiatury. Klawisz „TAB” przesuwa kursor po kolei do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając klawisz Enter następuje  przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, m.in przez zmianę wielkości czcionki czy zmianę kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Wankiewicz, adres poczty elektronicznej: m.wankiewicz@pec.suwalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 562 99 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez stronę www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.(siedziba Spółki) , w którym mieści się Biuro Obsługi Klienta (BOK), znajduje się przy ul. Przemysłowej 6A, Prowadzą do niego schody.
Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi – w holu, po prawej stronie – znajduje się Biuro Obsługi Klienta.
Drugie wejście do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o., za bramą nr 1, jest zamknięte na co dzień, wykorzystuje się je tylko okazjonalnie. Wejście jest z poziomu chodnika, brak schodów.
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingu bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku.
Toalety
Toalety znajdują się na parterze – w holu, po lewej stronie od wejścia.

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Zainstalowano na furtce ogrodzenia przy głównym wejściu do siedziby Spółki przycisku systemu przywoławczego połączonego z Biurem Obsługi Klienta (BOK). Potencjalna osoba ze szczególnymi potrzebami kontaktuje się przy użyciu niniejszego przycisku z pracownikiem BOK-u, który ustali cel wizyty i jeśli zajdzie taka potrzeba, wprowadzi do budynku siedziby Spółki
Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Zainstalowano tablicę informacyjną w języku Braille’a na furtce ogrodzenia przy głównym wejściu do siedziby Spółki. W siedzibie PEC w Suwałkach Sp. z o.o.  nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Wejście z psem przewodnikiem jest dozwolone.
Udogodnienia dla osób starszych
W holu Spółki, na parterze, ustawiono krzesła do odpoczynku.  Bezpośrednio przy krzesłach znajduje się dystrybutor wody pitnej.
Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

Inne informacje i oświadczenia

Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści na https://pec.suwalki.pl były w pełni dostępne, niektóre treści mogły nie być jeszcze w pełni dostosowane do najsurowszych standardów dostępności. Może to wynikać z nieznalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp z o.o. dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo. Dotyczy to między innymi zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, itp.

Aplikacje mobilne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp z o.o. nie posiada aplikacji mobilnych.