Informacja na temat budowy kotłów parowych zasilających turbozespół PEC w Suwałkach.

Przedsięwzięcie realizowane przez PEC w Suwałkach pn. „Budowa kotłowni wyposażonej w kotły biomasowe parowe zasilające istniejący turbozespół i wymiennik podturbionowy w PEC w Suwałkach Sp. z o.o.” będzie finansowane ze środków pochodzących z programu priorytetowego NFOŚiGW nr 4.10.2 „Kogeneracja dla Ciepłownictwa* Część 2) Budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 1 MW”.

Projekt obejmuje kompleksową realizację, tj. zaprojektowanie, budowę, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kotłowni biomasowej parowej, która będzie stanowić integralną część Ciepłowni Głównej.

Planowany harmonogram realizacji:

  • ogłoszenie przetargu na realizację przedmiotu projektu: styczeń 2024 r.
  • podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji inwestycji:     kwiecień 2024 r.
  • zakończenie inwestycji i rozpoczęcie eksploatacji:         nie później niż 31 styczeń 2026 r.

Projekt przewiduje budowę nowej kompletnej instalacji obejmującej m.in.: budowę dwóch (bliźniaczych) nowych kotłów parowych z przedpaleniskami opalanymi biomasą w formie zrębków drzewnych i produkujących parę dla potrzeb istniejącego turbozespołu o mocy 7,35 MWe, budowę i dostawę instalacji oraz urządzeń do transportu paliwa, instalacji odprowadzania żużli i popiołów, instalacji oczyszczania i odprowadzania spalin do istniejącego komina, instalacji i sieci elektroenergetycznych, instalacji odzysku ciepła z spalin. W ramach projektu powstaną nowe obiekty m.in.: hala kotłów, budynek wiaty z ruchomą podłogą, połączenie obiektów z budynkiem Ciepłowni Głównej oraz plac składowo-rozładunkowy. Wykona się przebudowę istniejących placów, dróg i infrastruktury podziemnej oraz przebuduje się istniejące lub wykona nowe instalacje, sieci, systemy i urządzenia: technologiczne, pomiarowe, akpia, elektryczne, sanitarne, p.poż. i monitoringu. Projekt obejmuje dostawę niezbędnych urządzeń pomocniczych, w tym ładowarkę samowyładowczą.

Efekty rzeczowe i ekologiczne:

Kotłownia biomasowa wyprodukuje w wysokosprawnej kogeneracji w ciągu roku co najmniej 24 806 MWh i 275 000 GJ. Efektem produkcji z wykorzystaniem biomasy będzie rezygnacją z spalania węgla kamiennego w bloku kogeneracyjnym Ciepłowni Głównej i zmniejszenie objętej systemem ETS emisji CO2 o 39 309 Mg rocznie.

Przewidywany, całkowity koszt realizacji inwestycji: 135 853 453,00 zł brutto.

  • w tym koszty kwalifikowane:        110 449 960,00 zł,
  • w tym koszty niekwalifikowane:    25 403 493,00 zł,

Kwota dotacji: do 55 224 980,00 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych)
Kwota pożyczki: do 50 000 000,00 zł