Ceny dostawy ciepła w PEC w Suwałkach Sp. z o.o.

Mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295), PEC w Suwałkach Sp. z o.o. uprzejmie informuje swoich odbiorców ciepła systemowego, że obecne ceny netto, które są stosowane od dnia 1 stycznia 2023 roku w rozliczeniach z odbiorcami nie ulegają zmianie.

Zmieniona ustawa wprowadziła przepisy dotyczące „maksymalnej ceny dostawy ciepła” dla Odbiorców uprawnionych, określonych w art. 4.1 ustawy, które obowiązywać będą do dnia 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna cena dostawy ciepła – jest to cena dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego
z uwzględnieniem cen i stawek opłat przesyłowych w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 40% w stosunku
do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.

Wg zapisów ustawy w okresieod dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek stosować najniższą cenę dostawy ciepła w sytuacji, gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest wyższa od:

– średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, lub

– ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.

W związku z faktem, że najniższą ceną dostawy ciepła w PEC w Suwałkach jest cena dostawy ciepła obliczona na podstawie obecnie stosowanej taryfy dla ciepła, informujemy, że w PEC w Suwałkach Sp. z o.o. od dnia 1 marca 2023 r. w rozliczeniach z Odbiorcami nadal będą stosowane ceny i stawki opłat na podstawie zatwierdzonej taryfy dla ciepła, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r., a mianowicie:

Symbol grupy odbiorcówCena za zamówioną moc cieplnąCena ciepłaCena nośnika ciepłaStawka opłat stałych za usługi przesyłoweStawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe
[zł/MW/m-c][zł/GJ][zł/m3][zł/MW/m-c][zł/GJ]
P.1.18 719,1686,5340,423 674,5516,12
P.1.28 719,1686,5340,425 142,0215,93
P.1.38 719,1686,5340,428 408,4627,35
P.1.48 719,1686,5340,426 628,6223,53

Więcej informacji

Informacja Prezesa URE dotycząca maksymalnych cen dostaw ciepła