fbpx
Kontrast
Czcionka

Odbiór odpadów paleniskowych

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Zasady przekazywania odpadów paleniskowych

I. Przekazywanie odpadów mieszanki popiołowo – żużlowej

Przedsiębiorstwo prowadzi bezpłatne przekazywanie odpadów ze spalania węgla kamiennego mieszanki popiołowo-żużlowej (kod odpadu 10 01 80) następującym Odbiorcom:

– osobom fizycznym,
– jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami (Urzędom Gmin, szkołom, fundacjom, stowarzyszeniom, itp.).

Dopuszcza się bezpłatne przekazywanie odpadów mieszanki popiołowo-żużlowej przedsiębiorstwom posiadającym wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania tym odpadem na:

a) zbieranie odpadów ,
b) przetwarzanie odpadów,
c) pozwolenia zintegrowane,
d) transport odpadów .

Nie będą przekazywane odpady podmiotom posiadającym zezwolenia tylko na transport odpadów.

Przekazane odpady mogą być wykorzystane wyłącznie na potrzeby własne związane z utwardzaniem powierzchni, utwardzeniem dróg i placów oraz do budowy fundamentów.

Odpady należy magazynować zapobiegając niekorzystnemu wpływowi na środowisko, pod przykryciem materiałem nieprzepuszczalnym.

Nie należy przekraczać maksymalnej ilości odpadów do przyjęcia, w przypadku:

– utwardzania powierzchni: 0,15 Mg/m2 utwardzonej powierzchni,
– budowy fundamentów: 0,1 Mg/m3 fundamentu.

II. Realizacja zamówienia na odpady mieszanki popiołowo-żużlowej

  1. Należy złożyć w sekretariacie przedsiębiorstwa podanie (formularz podania zamieszczony jest poniżej lub pobrać druk podania w sekretariacie )*.
  2. Jednostki organizacyjne powinny przedłożyć dodatkowo kserokopię uprawnienia przedsiębiorcy wykonującej usługi transportu mieszanki popiołowo -żużlowej
  3. Przedsiębiorstwa powinny przedłożyć oryginał pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tym odpadem w celu sporządzenia kserokopii przez pracownika sporządzającego umowę
  4. Zostanie podpisana umowę na odbiór mieszanki popiołowo- żużlowej.
  5. Zostanie podpisana Kartę Przekazania Odpadu przez osobę upoważnioną do tej czynności.

III. Załadunek odpadów mieszanki popiołowo-żużlowej

Załadunek odpadów na środki transportu Odbiorcy jest nieodpłatny i prowadzony w dni powszednie.

IV. Transport odpadów mieszanki popiołowo-żużlowej

Transport odpadów może być realizowany wyłącznie przez:

1). Środek transportu stanowiący własność osoby fizycznej, która podpisała umowę na odbiór odpadów,

2). Podmioty świadczące usługi transportowe na rzecz Odbiorcy posiadające stosowne pozwolenia na transport tego rodzaju odpadów.

V. Ewidencja przekazywania odpadu mieszanki popiołowo-żużlowej

Podstawowym dokumentem ewidencji przekazywania odpadu mieszanki popiołowo- żużlowej jest:

-Karta Przekazania Odpadu – otrzymuje każda ze stron,

Umowy na odbiór odpadów sporządzane są w Biurze Ciepłowni Głównej w Suwałkach ul. Przemysłowa 6 A

Osoba do kontaktu:
Wojciech Chmielewski
tel.: 87 562 99 88

Wzór podania (.pdf)