fbpx
Kontrast
Czcionka

Ochrona środowiska

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Miasto Suwałki

położone jest na obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski”, aliczanym do terenów o wybitnych walorach przyrodniczych. Pełni on ważne funkcje ekologiczne zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej. W bliskim sąsiedztwie miasta znajdują się cenne ekosystemy, takie jak: Wigierski Park Narodowy, Puszcza Augustowska, Suwalski Park Krajobrazowy i Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. Zatem podstawową przesłanką przyjętej strategii rozwoju miasta jest jego zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy ściśle związany z ochroną środowiska. Z tego względu działalność gospodarcza produkcyjnych zakładów pracy oparta jest o nowoczesne i bezpieczne ekologicznie technologie, aby uzyskać znaczną poprawę stanu środowiska przyrodniczego i przestrzegać norm ekologicznych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Ciepłownia przy ul. Przemysłowej

zlokalizowana jest w odległości około 3,7 km od granicy Wigierskiego Parku Narodowego i 430 m od granicy jego strefy ochronnej. W tej sytuacji na sprawy ochrony środowiska przedsiębiorstwo zwraca szczególną uwagę. Aspekty ekologiczne są uwzględniane przy podejmowaniu decyzji w zakresie bieżącej eksploatacji źródeł ciepła oraz modernizacji i rozwoju systemu ciepłowniczego. W związku z tym sukcesywnie spada emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Przyczyniła się do tego modernizacja systemu ciepłowniczego, zwłaszcza automatyzacja procesu spalania, modernizacja systemu odpylania, system ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń oraz stosowanie przez przedsiębiorstwo opału o dobrych parametrach jakościowych tj. o wyższej wartości opałowej oraz mniejszej zawartości siarki i popiołu. W wyniku podjętych działań emisja zanieczyszczeń jest o wiele niższa niż określona w posiadanych przez Przedsiębiorstwo pozwoleniach. Aktualne dane dotyczące emisji można znaleźć w zakładce „Oddziaływanie na środowisko”.