Projekty dofinansowane ze środków NFOŚiGW w formie pożyczki:

Budowa instalacji oczyszczania spalin kotła WR25 nr 4 w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji oczyszczania spalin kotła WR25 nr 4 w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach” w formie pożyczki.

Opis projektu
Projekt pn. „Budowa instalacji oczyszczania spalin kotła WR25 nr 4 w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach” polega na budowie instalacji oczyszczania spalin (IOS) kotła wodnego rusztowego typu WR25 spalającego węgiel kamienny. Spaliny, po oczyszczeniu w IOS włączone zostaną istniejący jednoprzewodowy komin betonowy, obsługujący wszystkie cztery kotły Ciepłowni Głównej. Instalacja oczyszczania spalin (IOS) składa się z trzech połączonych systemów:
• odpylania, której zadaniem jest usuwanie cząstek stałych ze spalin,
• odazotowania – odpowiedzialnej za usuwanie związków azotu ze spalin,
• odsiarczania, której celem jest usuwanie związków siarki ze spalin.

Cel projektu
Efekt ekologiczny (Mg/rok)
Ograniczenie emisji dwutlenku siarki 28,50
Ograniczenie emisji tlenków azotu 2,20
Ograniczenie emisji pyłów 1,69

Wartość projektu: 13 682 184,00 zł

Kwota pożyczki ze środków NFOŚiGW: 8 207 213,00 zł

Termin oddania do użytkowania: 28.02.2019r.

Budowy instalacji spalania biomasy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymaliśmy pożyczkę z NFOŚiGW na realizację projektu pn. „Budowa instalacji spalania biomasy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach”.

Opis projektu
Instalacja spalania biomasy zlokalizowana będzie na terenie Ciepłowni Głównej przy ul. Przemysłowej 6a na działce nr 24881 należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwakach Sp. z o.o. a realizację zaplanowano na lata 2018 – 2020.

Projekt zakłada budowę dwóch nowych kotłów wodnych opalanych biomasą w formie zrębki drzewnej o mocy nominalnej do 12,5 MW każdy, zlokalizowanych w odrębnym budynku wraz z instalacjami: podawania paliwa, odprowadzenia produktów spalania i oczyszczania spalin, kominem oraz urządzeniami pomocniczymi i magazynem paliwa.

Cel projektu
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej, w tym ze źródeł odnawialnych
25 MW
Produkcja energii cieplnej z instalacji OZE:
55 555 MWh/rok
Szacowany roczna redukcja emisji gazów cieplarnianych:
20 176 ton CO2/rok

Wartość projektu: 40 683 140,90 zł
Wartość pożyczki : 17 381 997,91 zł

Termin oddania do użytkowania: 30.11.2020

Projekty dofinansowane ze środków unijnych:

Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących Projektów realizowanych w ramach POIiŚ.

Nieprawidłowości można zgłaszać na

a) specjalny adres e-mail –naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pomocą
b) elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Projekt „Budowy instalacji spalania biomasy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach” nr POIS. 01.01.01-00-0025/17 w ramach Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Pomocowego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących Projektów realizowanych w ramach POIiŚ.

Nieprawidłowości można zgłaszać na

a) specjalny adres e-mail –naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pomocą
b) elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Przebudowa i termomodernizacja sieci ciepłowniczej w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności przesyłania ciepła

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących Projektów realizowanych w ramach POIiŚ.

Nieprawidłowości można zgłaszać na

a) specjalny adres e-mail –naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pomocą
b) elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/