KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1), zwanego dalej Rozporządzeniem, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach, ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki, reprezentowane przez Prezesa Zarządu, tel. 87 562 99 94 lub email: pec@pec.suwalki.pl, zwane dalej „Spółką”.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Spółkę lub usługę świadczoną przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia;
2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
3) realizacji zawartej umowy, lub w celu realizacji zlecenia lub świadczenia usług przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia;
4) zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej ze Spółką umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
5) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło i realizacją zawartych umów – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
6) ustalenia i dochodzenia należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
7) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia;
8) realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia;
9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Spółkę lub usług świadczonych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
10) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym na potrzeby tworzenia statystyk, raportowania wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
11) podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką lub realizacji zlecenia/usługi, w tym celu sprawdzenie tytułu prawnego do nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
12) świadczenia usług dodatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Spółka oraz:
1) podmioty i organy, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych
do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzanie, tj. przez okres:
1) niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana ze Spółką umowy, do czasu zakończenia jej realizacji a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2) niezbędny do realizacji zlecenia/usługi a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
3) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Spółkę lub zlecenie/usługę świadczoną przez Spółkę;
4) niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
5) w zakresie obsługi spraw związanych z prowadzonym nadzorem nad urządzeniami cieplnymi oraz siecią ciepłowniczą;
6) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ppkt. 1), 2), 4);
7) w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności dotyczącej zaopatrzenia w ciepło oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełniania tych obowiązków przez Spółkę;
8) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia;
2) do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia;
3) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia;
5) do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia;
6) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia;
7) do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy/zlecenia/usługi ze Spółką, podanie przez Panią/Pana prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy jak też realizacja
zlecenia/usługi.