Adres:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6A
16-400 Suwałki

NIP
844-000-41-53

REGON
790042860

Akta rejestrowe Spółki
– przechowywane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000060440

Kapitał zakładowy:
31 043 000 zł

Konto bankowe:
Bank PEKAO SA. II Oddział w Suwałkach
48 1240 3363 1111 0000 2800 4231

Organy Spółki:
Zgromadzenie Wspólników
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Suwałk

Rada Nadzorcza:
1. Sadowski Miłosz
2. Bobrowski Mirosław
3. Wiszniewski Jan
4. Stachowicz Karolina
5. Wawrzak Roman

Zarząd Spółki
Michał Buczyński  – Prezes Zarządu

Dyrektorzy:
Mieczysław Modzelewski – Dyrektor ds. produkcji
Karol Wandzioch – Dyrektor ds. eksploatacji

Prokurenci:
Mieczysław Modzelewski
Marzena Czernicka

Przedmiot działalności wg PKD
35.30 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
35.11 – Wytwarzanie energii elektrycznej;
35.14 – Handel energią elektryczną;
42.21 – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
43.22 – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  i klimatyzacyjnych;
43.39 – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
49.41 – Transport drogowy towarów.