Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 czerwca 2022 r. wprowadzona zostanie nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.17.2022.AWr z dnia 5 maja 2022 r., opublikowaną w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 5 maja 2022 r. poz. nr 269 (1529).

Wprowadzenie zmian cen i stawek opłat za energię cieplną od 1 czerwca 2022 r. wynika z opublikowania przez Prezesa URE średnich cen sprzedaży ciepła za rok ubiegły, stanowiących podstawę do kalkulacji cen ciepła dla przedsiębiorstw kogeneracyjnych zobligowanych do stosowania metody uproszczonej. Wobec powyższego średni poziom dotychczasowych cen i stawek opłat za energię cieplną wzrasta średnio o 3,4%.