Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że z dniem
1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie do stosowania zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.69.2022.AWr z dnia 06 grudnia 2022 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło poz. nr 784 (2044) w dniu 06 grudnia 2022 r.

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, poziom dotychczasowych cen i stawek opłat za energię cieplną wzrasta w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. średnio o 17,1%. Wprowadzone zmiany cen i stawek opłat za energię cieplną wynikają z gwałtownych wzrostów kosztów paliwa (węgla i biomasy), cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla w roku bieżącym oraz w związku z  opublikowaniem rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia
23 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2022 r. poz. 2437).

Informujemy że, z powodu trudnej sytuacji na rynku energii w trosce o Odbiorców Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedłuża do 28.02.2023r. termin składania wniosków o zmniejszenie mocy zamówionej na rok 2023.

Link do zmiany taryfy z podziałem na stawki w dwóch okresach stosowania.

PEC w Suwałkach Spółka z o.o. informuje jednocześnie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wsparcie finansowe z tytułu opłat za ciepło nie obejmuje mieszkańców Suwałk, gdyż cena ciepła wytworzonego w PEC
w Suwałkach nie przekracza ustalonego progu na poziomie 103,82 zł/GJ.