Zgodnie z przepisami prawa, wsparcie finansowe z tytułu opłat za ciepło nie obejmuje mieszkańców Suwałk. Szczegółowe wyjaśnienia w dalszej części artykułu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. w związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami i pytaniami kierowanymi do Spółki odnośnie przewijających się w przestrzeni medialnej informacji o wprowadzeniu zamrożenia wzrostu średnich cen ciepła do poziomu 42% dla odbiorców ciepła, pragnie wyjaśnić, jak skonstruowane zostały zapisy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), które w obecnym brzmieniu nie pozwalają objąć wsparciem mieszkańców Suwałk korzystających z ciepła systemowego. Ustawa weszła w życie z dniem następnym po ogłoszeniu, a więc 20 września 2022 r.  

Ustawa zakłada wprowadzenie przez przedsiębiorstwa energetyczne, głównie dla gospodarstw domowych, maksymalnego poziomu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą w wysokości 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym oraz 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.  Poniżej tabela przedstawiająca wyliczenie poziomu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Lp. Nr Informacji Prezesa UREopalanych paliwami węglowymiopalanych paliwami gazowymi
1Średnie ceny sprzedaży ciepła [w zł/GJ] dla jednostek wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 202117/202251,9172,02
2Wskaźnik referencyjny ustalany przez Prezesa URE16/20221,251,31
3Dopuszczalny poziom wzrostu wynoszący 60% 60%60%
4Poziom średniej ceny wytwarzania ciepła
z rekompensatą [zł/GJ],
tj. [poz. 1] x [poz. 2] x [100%+ poz.3]
103,82150,95

W uzasadnieniu projektu omawianej ustawy zapisano: „Wskazany poziom cen ustalony został w odniesieniu do ogłoszonej 31 marca 2022 r. średniej ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w 2021 r. powiększonego o wskaźnik referencyjny. Cena ta powiększona została o dopuszczalny poziom wzrostu wynoszący 60%. Przyjęto założenie, że jednoskładnikowa cena wytwarzania ciepła stanowi ok. 70% ceny ciepła na rachunku odbiorcy końcowego, przez co dopuszczalny 60% wzrost może przenieść się na rachunek odbiorcy końcowego na poziomie ok. 42%”.

PEC w Suwałkach jako przedsiębiorstwo posiadające jednostkę kogeneracji zostało zobligowane przepisami prawa do stosowania metody uproszczonej przy kalkulacji cen ciepła dla produkcji energii cieplnej pochodzącej z głównego kotła pracującego w podstawie (ok. 42% rocznej produkcji energii cieplnej 2021 r.). Wobec powyższego ceny i stawki opłat za ciepło w PEC
w Suwałkach były (średnia cena ciepła wytworzonego w 2021 r. wyniosła 42,99 zł/GJ) i nadal są znacznie niższe niż w przedsiębiorstwach nieposiadających jednostki kogeneracji, które stosują do kalkulacji cen ciepła wyłącznie metodę kosztową pozwalającą w pełni pokryć uzasadnione koszty oraz zapewnić zwrot z zaangażowanego kapitału, a także reagować na rosnące ceny paliw, uprawnień do emisji CO2 bądź innych kosztów poprzez zmianę taryfy w trakcie okresu jej obowiązywania, na co niestety nie pozwala metoda uproszczona oparta na średnich cenach przedsiębiorstw niekogeneracyjnych z lat ubiegłych. Obecnie rosnące koszty dla jednostek kogeneracyjnych zostaną pokrywane stopniowo w przychodach po opublikowaniu cen i wskaźników przez Prezesa URE dnia
31 marca 2023 r., po rozpatrzeniu wniosku, zatwierdzeniu przez Prezesa URE i wprowadzeniu do stosowania zmiany taryfy dla ciepła a więc dopiero od maja/czerwca 2023 r., tj. po zakończeniu okresu grzewczego.

Poniżej wykres prezentujący średnie roczne cen sprzedaży ciepła wytwarzanego
w jednostkach niekogeneracyjnych oraz w PEC w Suwałkach w latach 2017-2021.

Opracowanie własne na podstawie Informacji Prezesa URE

Podsumowując, nowa taryfa dla ciepła, wprowadzona do stosowania w Suwałkach z dniem
1 września 2022 r., nie pokrywa drastycznie rosnących uzasadnionych kosztów prowadzonej działalności (głównie paliwa i uprawnień do emisji CO2). Ponadto zatwierdzona w nowej taryfie średnia cena wytwarzania ciepła wynosi zaledwie 83,69 zł/GJ a zatem znacznie poniżej limitu ceny w obowiązującej  ustawie (tj. niżej o 20,13 zł/GJ od poziomu 103,82 zł/GJ) i mimo zatwierdzenia taryfy dla ciepła ze średnim wzrostem 59%, mieszkańcy Suwałk nie zostaną objęci wsparciem w ramach wprowadzonej ustawy, która w założeniach i przekazach medialnych informuje o zablokowaniu wzrostu cen ciepła dla odbiorców na średnim poziomie 42%. Innymi słowami, mieszkańcy Suwałk zostaliby objęci przepisami wprowadzonej ustawy, nakazującej wprowadzenie średniej ceny ciepła z wytwarzana z rekompensatą na poziomie wynoszącym 103,82 zł/GJ tylko w przypadku podniesienia obecnej taryfy w PEC w Suwałkach, a dokładniej w przypadku podniesienia obecnej średniej ceny wytwarzania ciepła jeszcze o co najmniej 24,1%.

Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, stosujących niższą cenę wynikającą
z zapisów ustawy niż wynikającą z zatwierdzonej taryfy, będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 28). Art. 46 ustawy stanowi, że Fundusz zostanie zasilony środkami do wysokości
10 mld zł uzyskanymi w roku 2022 ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, które PEC jest zobowiązany nabywać i których koszty nabycia są wkalkulowywane w ceny ciepła dla mieszkańców Suwałk.

Prezentacja Ministerstwa Klimatu i Energii  dotycząca ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw