Informujemy, że od dnia 1 września 2021 roku obowiązywać będzie  nowa taryfa dla ciepła, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4210.17.2021.AWr  z dnia 10 sierpnia 2021r. i opublikowana  w Biuletynie Informacji Publicznej URE – Ciepło 253/2021.

Taryfa jest także udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki https://bip.pec.suwalki.pl

Stawka za ciepło została określona na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i jest wyższa od dotychczasowej średnio o 12,5 %, w zależności od grupy taryfowej.

Podstawowym i najważniejszym czynnikiem rzutującym na wzrost taryfy są ceny praw do emisji dwutlenku węgla, które od początku bieżącego roku wzrosły o 76 %, a także  rosnące koszty zakupu węgla.

Przewidywany koszt uprawnień do emisji dwutlenku węgla, niezbędnych do umorzenia za 2021 rok wyniesie niemal 20 mln zł, co jest kwotą prawie dwukrotnie wyższą niż w roku ubiegłym, pomimo uruchomienia przez Spółkę źródła biomasowego oraz wdrożonych działań związanych z podniesieniem efektywności energetycznej, związanej z przesyłaniem ciepła do odbiorców, w wyniku prowadzonej termomodernizacji sieci oraz rozpoczętej likwidacji grupowych węzłów cieplnych.