ikona pdfInstrukcja wypełniania oświadczenia (.pdf)

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.15.2023.AWr z dnia 13 kwietnia 2023 r. zatwierdzona została zmiana taryfy dla ciepła, która zostanie wprowadzona do stosowania z dniem 
1 maja 2023 r.
 Średni poziom wzrostu ceny dostawy ciepła wynosi 3,5%.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła  w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r.  poz. 295) przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek stosować w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla Odbiorców uprawnionych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, najniższą cenę dostawy ciepła w sytuacji, gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest wyższa od:

– średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, lub

– ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.

Wobec powyższego PEC w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że od 1 maja 2023 r. będzie stosować dla Odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawie, najniższą cenę dostawy ciepła, jaką jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, dla których średni wzrost cen ciepła wyniesie 2,3%.

Poniżej ceny i stawki opłat dla odbiorców uprawnionych obowiązujące od dnia 1 maja 2023 r.

Poniżej ceny i stawki opłat dla pozostałych odbiorców obowiązujące od dnia 1 maja 2023 r.

Według art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) obniżone ceny ciepła mają zastosowanie wobec:

GOSPODARSTW DOMOWYCH

NIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA o przysługującym im prawie do wyrównania, zostaną przez naszą Spółkę automatycznie zakwalifikowane do systemu wyrównań.

Wyjątkiem są gospodarstwa domowe, które skorzystają ze wsparcia na cele ogrzewania (w postaci miedzy innymi  dodatku węglowego, na drewno kawałkowe, gaz, olej opałowy) na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723),

2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967),

3) ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687),

4) art. 24 lub art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)

o czym powinny poinformować naszą Spółkę pisemnie

WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach

SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIE o przysługującym im prawie do wyrównania określone w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 327.) w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień.

PODMIOTÓW INNYCH NIŻ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W PKT 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;

SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIE o przysługującym im prawie do wyrównania określone w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami
 domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 327.) w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień.

PODMIOTÓW O ILE ZŁOŻĄ OŚWIADCZENIE BĘDĄCYCH:

a) podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,

b) jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,

c) noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

d) jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

e) podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

f) podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

g) podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

h) kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej,

i) podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,

j) podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,

k) ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,

l) placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

m) rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

n) centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz.218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

o) klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

p) warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700   i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

q) organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego,

r) spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności;

s) związkiem zawodowym, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

t) jednostką organizacyjną publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974 i 2280), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności.

SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIE o przysługującym im prawie do wyrównania określone w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 327.) w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień

Wzory oświadczeń dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz pozostałych uprawnionych podmiotów zostały zamieszczone poniżej.

Oświadczenia składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów, podpisując je własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Oświadczenia i instrukcja wypełniania:

ikona pdfInstrukcja wypełniania oświadczenia (.pdf)

ikona pdfOświadczenie – załącznik nr 1 (.pdf)

ikona pdfOświadczenie – załącznik nr 1 (.docx)

ikona pdfOświadczenie – załącznik nr 2 (.pdf)

ikona pdfOświadczenie – załącznik nr 2 (.docx)