Brak wsparcia dla odbiorców ciepła PEC w Suwałkach

Dnia 12 czerwca 2024 r. została opublikowana ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Powyższa ustawa przewiduje wydłużenie okresu obowiązywania wsparcia dla uprawnionych odbiorców ciepła systemowego do 30 czerwca 2025 r., tj. o kolejny rok.

Uprawnieni odbiorcy zostaną objęci ustawowym wsparciem w sytuacji, gdy:

  • średnia cena wytwarzania ciepła wynikająca z obowiązującej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym przekracza poniżej przedstawione progi w poszczególnych okresach:
Średnia cena wytwarzania ciepła w okresie:Progi ustawowe
(tj. średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą)
PEC  w Suwałkach
od1-paź-20221-lip-20241-sty-20251-gru-2023
do30-cze-202431-gru-202430-cze-2025 
– dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowymzł/GJ150,95119,39134,97
– dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepłazł/GJ103,82119,39134,9789,94
  • obowiązujące ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym są wyższe od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego, wyliczonej na podstawie cen i stawek opłat wynikających ze stosowanej w dniu 30 września 2022 r. taryfy dla ciepła, powiększonej o 40%. Poniżej maksymalne ceny dostawy ciepła w poszczególnych okresach:
Progi ustawowe
(tj. maksymalna cena dostawy ciepła dla odbiorców uprawnionych, wyliczona na podstawie cen  i stawek opłat z taryfy obowiązującej w dniu 30.09.2022 r.  powiększonych o %):
PEC w Suwałkach
od1-paź-20221-lip-20241-sty-20251-gru-2023
do30-cze-202431-gru-202430-cze-2025 
%40%46%52% 
zł/GJ159,31166,15172,98121,29

Wobec powyższych zmian w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772, z późn. zm.) PEC w Suwałkach informuje, że wprowadzone do stosowania z dniem 01 grudnia 2023 r. ceny i stawki opłat wynikające z zatwierdzonej taryfy dla ciepła, są niższe od ustalonych progów ustawowych, gdyż wyliczona średnia cena dostawy ciepła w PEC w Suwałkach wynosi 121,29 zł/GJ (w tym uśredniona cena wytwarzania ciepła wynosi 89,94 zł).

Podsumowując, wprowadzone ustawowe wsparcie dla odbiorców ciepła nie obejmie odbiorców PEC w Suwałkach, ponieważ ceny ciepła w PEC w Suwałkach są niższe od progów określonych w ww. ustawie.